درباره ما

شرکت سیپکو یک شرکت فن آوری محور در حوزه انفورماتیک میباشد که محدوده فعالیت خود را در بخش های سامانه های پزشکی، سامانه های ارتباطی وسامانه های آموزشی و سازمانی مشخص نموده و محصولات متنوعی با دید نیاز مشتری وانجام امور به صورت ساده تر، سیستماتیک تر و الکترونیکی توسعه داده است. بر اساس موضوعات مشخص شده توسعه متوازن شرکت در تمامی بخشاز اولویت های اصلی قرار گرفت و تیم های تخصصی مختلف در این بخش ها ایجاد گردید. ادامه مطلب دیدگاه مدیریتی، مجموعه را بر اساس تخصصی بودن حوزه ها و بهصورت مدیریت سطح به سطح طراحی نموده و در هر حیطه وظایف و امور دقیقی را تبیننموده است. این دیدگاه تخصص محور ما را به این قابلیت رهنمون می سازدکه بتوانیم با تکنولوژی روز پیش برویم و نیاز های مشتریان به امید خدا پاسخگوباشیم.

کلمات کلیدی : سیپکو